FAQs Complain Problems

नयाँ सुचना तथा जानकारी

बजेट तथा कार्यक्रम

ईश्वरपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५

Body: 

ईश्वरपुर नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन ऐन, २०७५

ईश्‍वरपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

Body: 

ईश्‍वरपुर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५