FAQs Complain Problems

वडा अध्यक्ष सम्पर्क नम्बर

वडा 

वडाध्यक्षको नाम 

पद 

सम्पर्क नम्बर 

श्री धर्मेन्द्र राययादव वडा अध्यक्ष  ९८०४८४७८०१
श्री सुरेन्द्र बहादुर कार्की वडा अध्यक्ष  ९८५४०३९८९०
श्री विश्वनाथ सहनी मलाह वडा अध्यक्ष  ९७४६८४७१३४
श्री प्रेम बहादुर थिङ्ग तामाङ्ग वडा अध्यक्ष  ९८६४११७७८२
श्री पंची महतो  वडा अध्यक्ष  ९८४४५९८१२४
श्री महम्मद रहमन अन्सारी वडा अध्यक्ष  ९८५४०५५६०६
श्री नाथुराम चौधरी वडा अध्यक्ष  ९८६५५११०६२
श्री श्यामबहादुर थापा वडा अध्यक्ष  ९८४४०६३६३८
श्री नन्दलाल चौधरी वडा अध्यक्ष  ९८४४०३९०२६
१० श्री रास नारायण चौधरी वडा अध्यक्ष  ९८४४१५३७४२
११  श्री राम पुकार चौधरी  का. वा. अध्यक्ष  ९८१२१०५४२२
१२ श्री देवी बहादुर खत्री वडा अध्यक्ष  ९८४५०१३०९९
१३ श्री तिल बहादुर तामाङ्ग वडा अध्यक्ष  ९८६४५२३४४३
१४ श्री सित कुमार महतो कोइरी वडा अध्यक्ष  ९८५४०३४५५५
१५ श्री उमेश कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष  ९८४४०२८५३२