सोलार बतीको डिजाइन, पूर्ति र जडानको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा (प्रभाव राष्ट्रिय दैनिक मिति: २०७४-१२-१८ मा प्रकाशित )