Public Procurement / Tender Notices

सिलवन्दी दरभाऊ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Body: 

यस कार्यालयलाई आ.ब. २०७५।७६ मा निम्न स्थानमा सिलवन्दी दरभाऊ पत्रवाट निम्न कार्य गर्नु पर्ने भएकोलेे नेपाल सरकारवाट इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म, व्यवसायीहरुवाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रहि रितपुर्वकका सिलवन्दी दरभाऊ पत्र खरिद गर्न यो सुचना आव्हान गरिन्छ।

Pages