FAQs Complain Problems

services


सेवाहरु


सेवा प्रकारः-सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्रजिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिवसेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालयसेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क त्यसपछी नियमानुसारआवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) दुलाहा/दुलहीको नागरीकताको प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि र १ थान पासपाेर्ट साइज फाेटाे
३) दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको नागरीकताको प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि।


सेवा प्रकारः-सेवा समयः- सोही दिनजिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिवसेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालयसेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क त्यसपछी रु.५०आवश्यक कागजातहरुः-

१. आमा र बाबुको नागरिक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि- १/१ थान

नभएमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२. जन्म दर्ताको सुचना फारम


सेवा प्रकारः-सेवा समयः- उजुरि परेको ३ दिन भित्रजिम्मेवार अधिकारीः- न्यायिक समितिको अध्यक्षसेवा दिने कार्यालयः- ईश्वरपुर न.पा.को कार्यालयसेवा शुल्कः- निशुल्कआवश्यक कागजातहरुः-

उजुरिको निवेदन


सेवा प्रकारः-सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्रजिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन प्रमुखसेवा दिने कार्यालयः- ईश्वरपुर नगरपालिकाको कार्यालयसेवा शुल्कः- ईश्वरपुर नगरपालिकाले तोके बमोजिमआवश्यक कागजातहरुः-

१) विधान वा नियमावली, निवेदन र नागरिकता
प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
२) सस्ंथा भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर
तिरेकोे रसिद/ नतिरेको भए तिर्न बुभाउनु पर्ने
३) सस्ंथा आफ्नो घरमा बस्ने भए सोका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण
स्वीकृत भएको कागजात

Document Type: