सूचना तथा समाचार

अ.न. मी. , अ. हे. व र कार्यालय सहयोगी पदको लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सूचना

Body: 

अ.न. मी. , अ. हे. व   र कार्यालय सहयोगी पदको लिखित परिक्षाको मिति  २०७४/१२/१७  गते बिहान ११:०० बजे श्री नारायण प्रा. वि. बयलबासमा तोकिएको  जानकारी गर्दछौ |

Pages