सोलार बतीको डिजाइन, पूर्ति र जडानको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा (संशोधित)