बिद्यालयको लेखा परिक्षण गर्ने , गराउने सम्बन्धि सुचना