न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने वारे सूचना ।

Click below to download the file: