अ.न. मी. , अ. हे. व को र कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना